Regulamin

§1 Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis/Strona – serwis internetowy Campingmapa.pl, działający pod adresem https://Campingmapa.pl
 • Usługodawca – właściciel serwisu będący osobą fizyczną - Sebastian Dębciuch
 • Usługobiorca/Użytkownik – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Obiekt – oferta obiektu noclegowego na stronie
 • Turysta – użytkownik, który poszukuje obiektów campingowych w Serwisie zarówno zarejestrowana jak i nie zarejestrowana.
 • Właściciel – zarejestrowany użytkownik będący właścicielem obiektu znajdującego się na stronie, który zarządza swoim obiektem.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

§2 Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

§3 Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

§4 Warunki oraz zasady rejestracji

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 • Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie, chyba że uzyskał pisemną zgodę od Usługodawcy.
 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail
 • Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Zabrania się Usługobiorcom rejestracji konta używając tego samego hasła co hasło do skrzynki e-mailowej tworzonego konta.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.

§5 Warunki usuwania konta

 • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość usunięcia konta poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: Formularz kontaktowy.
 • Usunięcie konta powoduje usunięcie imienia i nazwiska, avatara oraz adresu e-mail z bazy danych. Dodatkowo z bazy danych usuwany jest identyfikator do połączenia z usługą Google/Facebook jeżeli konto było założone poprzez te usługi.
 • Usunięcie konta nie powoduje usunięcia opinii, komentarzy i rezerwacji, które zostały dodane przez Usługobiorcę. Dane te zostaną odłączone od konta i będą dalej wyświetlane.
 • Po usunięciu konta, nie ma możliwości jego przywrócenia oraz ponownego użycia.

§6 Integracja konta użytkownika poprzez Google/Facebook

 • Usługobiorca podczas rejestracji może użyć integracji ze swoim kontem Google. Podczas rejestracji Usługodawca pobiera z serwera zewnętrznego:
  • imię
  • nazwisko
  • adres e-mail
  • identyfikator Google/Facebook
 • Połączenie przez usługę zewnętrzną powoduje, że Użytkownik może logować się zewnętrznie poprzez swój profil Google/Facebook.
 • Avatar profilowy jest wyświetlany z Twojego konta (wyświetlany jest tylko adres URL obrazka, ale sam obraz nie jest zapisywany u nas).
 • Żadne dodatkowe dane nie zostają zapisane w bazie danych Usługodawcy, a w szczególności hasła, płeć i inne dane.
 • Usunięcie konta wraz z połączeniem do usługi jest możliwe poprzez formularz kontaktowy. Więcej informacji można uzyskać w załączniku Polityka prywatności oraz w punkcie 5 regulaminu.

§7 Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Komentowania obiektów oraz ich ocenianie.
  • Wysyłanie wiadomości i rezerwacji pomiędzy Turystą a Właścicielem.
  • Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych.
  • Publikowanie sugerowanych zmian dotyczących obiektów.
  • Publikowania własnych treści w postaci informacji o wydarzeniach
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do moderowania danych dodawanych do serwisu w celu zachowania ich spójności i poprawności, w szczególności do poprawiania błędów językowych i merytorycznych.
  • Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia, na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę. Wstawienie zdjęcia do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone, w świetle których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane zdjęcie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy użytkowników. Zastrzega sobie, jednakże prawo do możliwości edycji/usuwania wpisów obraźliwych, niewłaściwych, spamu oraz innych opinii nie wnoszących żadnej wartości.
 • Usługodawca nie usuwa opinii dotyczących campingu na życzenie właścicieli obiektów, bądź innych użytkowników. Administrator nie sprawdza i nie wykonuje śledztwa czy opinie są od: nieuczciwej konkurencji, złośliwych odwiedzających, opinie dotyczą poprzedniego właściciela obiektu etc.
 • Serwis udostępnia właścicielom odpłatną usługę Promowania obiektu, w ramach której obiekt jest wyróżniony na stronie głównej i w wyszukiwarce.
  • Zamówione promocje należy opłacić poprzez Usługodawcę DotPay.
  • Zakupione promocje obiektów nie podlegają zwrotowi po wykonaniu usługi włączenia promocji.
  • Jeżeli w trakcie zakupionej promocji obiektu, zmianie ulegnie cena promocji - wówczas właścicielowi nie przysługuje rekompensata bądź nie jest zobowiązany do dopłaty. Zmianie cen ulegają nowe abonamenty po dacie publikacji cennika chyba że administrator uzna inaczej.

§8 Gromadzenie danych o Usługobiorcach

 • W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
 • W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 • Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załączniku do Regulaminu: Polityka prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu.

§9 Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Użytkownik Serwisu oświadcza przez fakt zamieszczenia zdjęcia w Serwisie, że posiada prawa autorskie do zdjęcia, względnie stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie zdjęcia.
 • Zamieszczając zdjęcia Użytkownik nie przenosi na rzecz Właściciela Serwisu autorskich praw majątkowych do zamieszczonych zdjęć, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na publikację zdjęć oraz stworzonych przez siebie informacji i elementów Serwisu.
 • Każdorazowe zamieszczenie przez Użytkownika zdjęcia i innych informacji w Serwisie oznacza udzielenie Właścicielowi Serwisu bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej zgody (licencji) na prezentowanie przedmiotowego zdjęcia (oraz/lub wszelkich innych informacji) w Serwisie, każdej z podstron Serwisu, dowolnej części Serwisu i portalach społecznościowych należących do Serwisu.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

§10 Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji w Serwisie.
 • Traktuje się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

§11 Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z formularza kontaktowego.